ร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ (Complaints about corruption of officials)

หากท่านพบเห็นการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ท่านสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสได้ตามช่องทางนี้

ข้อมูลผู้ร้องเรียน (Complainant Information)

ข้อกล่าวหา (Allegation)
การรับรองเรื่องการร้องเรียน
>