ร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ (Complaints about corruption of officials)

หากท่านพบเห็นการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ท่านสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสได้ตามช่องทางนี้

ข้อมูลผู้ร้องเรียน (Complainant Information)

ข้อกล่าวหา (Allegation)
การรับรองเรื่องการร้องเรียน

สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนโดยตรงได้ที่ ศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
อาคาร 7 ชั้น M เลขที่ 17 ถ.พระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 02-2230021-9 ต่อ 1174, 1172, 1141 Fax. 02-2253785

>