แนะนำเรื่องร้องเรียน (Guide/Complaint)

1.ข้อมูลส่วนตัว (Personal Information)

2.ช่องทางการติดต่อ (Contact)

ท่านต้องการให้ติดต่อกลับจากหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนหรือไม่ (Do you need to contact the agency received a complaint or not ?)

ช่องทางที่ท่านต้องการให้ติดต่อกลับ (What channel do you want to get back)

3.ข้อมูลแนะนำร้องเรียน (Guide/Complaint)


สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนโดยตรงได้ที่ ศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
อาคาร 7 ชั้น M เลขที่ 17 ถ.พระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 02-2230021-9 ต่อ 1174, 1172, 1141 Fax. 02-2253785