ข้อมูลพลังงานทดแทน

พลังงานทดแทน คือ พลังงานที่ใช้ทดแทนพลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งจัดเป็นพลังงานหลักที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในปัจจุบัน พลังงานทดแทนที่สำคัญได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ และพลังงานจากชีวมวล เป็นต้น

พลังงานทดแทนแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
1. พลังงานทดแทนประเภทสิ้นเปลือง เป็นพลังงานทดแทนจากแหล่งที่ได้มาแล้วใช้หมดไป ได้แก่ พลังงานถ่านหิน , ก๊าซธรรมชาติ , นิวเคลียร์ , หินน้ำมัน , ทรายน้ำมัน เป็นต้น
2. พลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียน เป็นพลังงานทดแทนจากแหล่งที่ใช้แล้วสามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีก ได้แก่ พลังงานจากแสงอาทิตย์ , ลม , ชีวมวล , น้ำ , ความร้อนใต้พิภพ และไฮโดรเจน เป็นต้น

cick เพื่อเปิดอ่าน
พลังงานแสงอาทิตย์
cick เพื่อเปิดอ่าน
พลังงานน้ำ
cick เพื่อเปิดอ่าน
พลังงานลม
cick เพื่อเปิดอ่าน
พลังงานก๊าซชีวภาพ
cick เพื่อเปิดอ่าน
พลังงานขยะ
cick เพื่อเปิดอ่าน
เชื้อเพลิงชีวภาพ
cick เพื่อเปิดอ่าน
พลังงานชีวมวล
cick เพื่อเปิดอ่าน
พลังงานทางเลือกรูปแบบใหม่
cick เพื่อเปิดอ่าน
ระบบ GIS พลังงานทดแทน
cick เพื่อเปิดอ่าน
การจัดการก๊าซเรือนกระจก
cick เพื่อเปิดอ่าน
พลังงานไฮโดรเจน

ข้อมูลด้านอนุรักษ์พลังงาน

การอนุรักษ์พลังงาน คือ การผลิตและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด การอนุรักษ์พลังงานนอกจากจะช่วยลดปริมาณการใช้พลังงาน ซึ่งเป็นการประหยัด ค่าใช้จ่ายในกิจการแล้ว ยังเป็นการช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากแหล่งที่ใช้และผลิตพลังงานด้วย

cick เพื่อเปิดอ่าน
อาคาร/โรงงานควบคุม
cick เพื่อเปิดอ่าน
ฉลากประหยัดพลังงาน
ประสิทธิภาพสูง
cick เพื่อเปิดอ่าน
บุคลากรด้านพลังงาน
และการฝึกอบรม
cick เพื่อเปิดอ่าน
โครงการด้านอนุรักษ์พลังงาน
ที่ พพ. สนับสนุน
cick เพื่อเปิดอ่าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ด้านอนุรักษ์พลังงาน
cick เพื่อเปิดอ่าน
แผนที่โรงงานอุตสาหกรรม
อาคารธุรกิจที่มีการผลิต
และใช้พลังงานความร้อน

ข้อมูลสถิติพลังงาน

ข้อมูลสถิติพลังงาน เป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงานเป็น รายเดือน รายไตรมาส รายปี รวมทั้งสถิติข้อมูลพลังงานที่สำคัญในเชิงภาพรวม และข้อมูลการผลิต การนำเข้าการส่งออก การแปรรูปพลังงาน การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายจำแนกตามรายสาขาเศรษฐกิจ ดัชนีการใช้พลังงาน ตลอดจนสรุปสถานการณ์ด้านพลังงานและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

cick เพื่อเปิดอ่าน
ผลการดำเนินงาน
ด้านพลังงานทดแทน
cick เพื่อเปิดอ่าน
ผลการดำเนินงาน
ด้านอนุรักษ์พลังงาน
cick เพื่อเปิดอ่าน
ดุลยภาพพลังงาน
ของประเทศไทย
cick เพื่อเปิดอ่าน
สถานการณ์พลังงาน
ของประเทศไทย
cick เพื่อเปิดอ่าน
รายงานสถิติพลังงาน

แผนและผลการดำเนินงานต่างๆ

แผนและผลการดำเนินงานต่างๆ เป็นงานสนับสนุนของ พพ. ซึ่งเป็นการรวบรวมแผนงานและผลการดำเนินงานต่างๆ อาทิเช่นการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี / ผลการประเมินโครงการประจำปี และรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายใน พพ.

cick เพื่อเปิดอ่าน
ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
cick เพื่อเปิดอ่าน
รายละเอียดประกอบ
การประเมินงบประมาณ
cick เพื่อเปิดอ่าน
การปรับแผนการตรวจสอบ
ประจำปี
cick เพื่อเปิดอ่าน
รายงานและผลการดำเนินงาน
cick เพื่อเปิดอ่าน
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA)

สื่อประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สื่อประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของ พพ. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ได้สะดวกรวดเร็วเข้าใจง่าย ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ Infographic วิดิทัศน์ และแผ่นพับ / สิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น

cick เพื่อเปิดอ่าน
Infographic
cick เพื่อเปิดอ่าน
วิดิทัศน์
cick เพื่อเปิดอ่าน
แผ่นพับ / สิ่งพิมพ์
cick เพื่อเปิดอ่าน
ข่าวพลังงาน